Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. KZG Beauty & Fashion en Toekiesfoodie: handelsnamen van KZG Promotion i.o.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met KZG Promotion i.o.;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of KZG Promotion i.o. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Stichting KZG Promotion i.o.: de rechtspersoon i.o. die producten en/of diensten op afstand aan consumenten promoot;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door KZG Promotion i.o. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en KZG Promotion i.o. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 identiteit van opdrachtnemer

 • KZG Promotion i.o.
 • E-mailadres: info@kzgpromotion.com
 • KZG Promotion i.o. is als halāl goedgekeurd door Stichting NIRI

Artikel 3 toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KZG Promotion i.o. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen KZG Promotion i.o. en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschouwd als gelezen en begrepen te zijn door de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is op de website voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als KZG Promotion i.o. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KZG Promotion i.o. niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 4. de prijs;
 5. de eventuele kosten van aflevering;
 6. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 7. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 8. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 9. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen KZG Promotion i.o. de prijs garandeert; zodra de consument de aanbetaling heeft gedaan is de overeenkomst definitief.
 10. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 11. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 12. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; lees onze cookiesbeleid en privacyverklaring op deze website.
 13. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 14. de gedragscodes waaraan KZG Promotion i.o. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KZG Promotion i.o. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument betaald dan minimaal 50% vooraf en bij afleveren de rest. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door KZG Promotion i.o. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KZG Promotion i.o. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal KZG Promotion i.o. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. KZG Promotion i.o. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien KZG Promotion i.o. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. KZG Promotion i.o. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, via de email meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van KZG Promotion i.o. waar de consument het product kan afhalen en eventueel met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij KZG Promotion i.o. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden zolang de aanbetaling van 50% nog niet is gedaan.

Artikel 7 kosten in geval van herroeping wegens aantoonbare overmacht

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van voorbereiding voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal KZG Promotion i.o. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen onder verrekening van de voorbereidingskosten zoals in lid 1 staat.
 3. Producten die als actieprijs zijn besteld kunnen niet herroepen worden.

Artikel 8 uitsluiting herroepingsrecht

 1. KZG Promotion i.o. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien KZG Promotion i.o. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door KZG Promotion i.o. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop KZG Promotion i.o. geen invloed heeft;
 8. voor losse decoraties;
 9. voor audio- en video-opnamen.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en festivals.

Artikel 9 de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen door veranderingen zoals btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan KZG Promotion i.o. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar KZG Promotion i.o. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien KZG Promotion i.o. dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 conformiteit en garantie

 1. KZG Promotion i.o. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, halāl zijn, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat KZG Promotion i.o. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door KZG Promotion i.o., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de stichting kan doen gelden.

Artikel 11 levering en uitvoering

 1. KZG Promotion i.o. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het afhaaladres van KZG Promotion i.o. of bezorgadres dat consument aan KZG Promotion i.o. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal KZG Promotion i.o. het bedrag dat de consument reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KZG Promotion i.o. zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. De consument beslist of ermee akkoord wordt gegaan. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KZG Promotion i.o. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan KZG Promotion i.o. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 50% van het totaal verschuldigde bedragen als aanbetaling te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KZG Promotion i.o. te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft KZG Promotion i.o. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering via de email info@kzgpromotion.com worden gericht aan KZG Promotion i.o., deze volledig en duidelijk omschreven worden.
 2. Bij KZG Promotion i.o. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KZG Promotion i.o. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 geschillen

Op overeenkomsten tussen KZG Promotion i.o. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt door de onafhankelijke jurist van KZG Promotion i.o. afgehandeld. Op de beslissing van de jurist is geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 15 aanvullende of afwijkende bepalingen

Op het gehele assortiment van KZG Promotion i.o. is herroepingsrecht uitgesloten.

Translate »
error: Content is protected !!